Siz ne düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan

Seçkin Yayıncılık

Kolektif

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (65 hit)

* Birinci Bölüm: Özel Hukuk * Yard. Doç. Dr. Halit Aker: Tüketici İlişkilerinin Hukuksal Yönetimi -Bk Ve 4077 Sayılı Tkhk. Bağlamında Yeni Perspektifler Mümkün Mü? * Doç. Dr. Levent Akın: Meslek Hastasının Sosyal Sigorta Ve Tazminat Hakları * Prof. Dr. Şener Akyol: Birlikte Temsil * Prof. Dr. Şener Akyol: Temsil Yetkisinin Yorumu * Prof. Dr. Emine Akyüz: Velâyet Ve Çocuğun Korunması * Doç. Dr. Hüseyin Altaş: Telekomünikasyon Alanındaki Abonelik Sözleşmeleri * Mehmet Altunkaya: Dıe Kındesanerkennung Nach Türkıschem Recht * Prof. Dr. Fahrettin Aral: Doğrudan Doğruya Garantilerde Banka İle Muhatap Arasındaki Hukukî İlişki * Doç. Dr. Hasan Ayrancı: Taşınmaz Kültür Varlıkları Ve Gruplandırılması * Doç. Dr. Veysel Başpınar: Hukuk Tekniği Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi * Doç. Dr. Süleyman Başterzi: İşverenin İş Görme Edimini Kabulde Temerrüde Düşmesi Ve Bunun Sosyal Sigorta Üyelik İlişkisine Etkisi * Doç. Dr. Mehmet Demir: Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları Ve Özel Hastane ? Kamu Hastanesi Ayırımı * Cahid Doğan: Hukuk Kurallarının Etik Değerlerle Münasebeti * Prof. Dr. Tamer İnal: Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Kaynaklanan, Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar * Tacettin Kabatepe: Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar (Mk. M. 715 ? Kk. M. 16) * Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu: Eşlerin Birbirinden Alacakları * Prof. Dr. İbrahim Kaplan: Begrıff Und Rechtsnatur Des Gemeınschaftsunternehmers- Joınt Venture, Abgrenzung Von Anderen Kooperatıonsformen * Prof. Dr. Çiğdem Kırca: Kaldırılması Gereken Bir Ayırım: Satım Sözleşmesinde Satılanın Zaptı Ve Satılan Malın Ayıplı Olması Sebebiyle İstenebilecek Tazminat Açısından Yapılan Doğrudan Zarar - Dolaylı Zarar Ayırımı * Prof. Dr. Nevzat Koç: Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik Ve Değişiklikler * Dr. Ömer Korkut: Pasif Çek Ehliyeti Bakımından Kalkınma Ve Yatırım Bankalarının Hukuki Durumu * Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör: Roma Hukukunda Yed-İ Emine Tevdi (Sequestratıo, Sequestrum) * Prof. Dr. Arzu Oğuz: 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) Olgusunun Özel Hukuka Etkisi * Doz. Dr. İur. Hasan Seçkin Ozanoğlu: Verbraucherschützende Zıvılprozessrechtlıche Regelungen Im Türkıschen Verbraucherschutzgesetz (Tverbrschutzg) * Prof. Dr. Bilge Öztan: Entwıcklungen Im Türkıschen Eherecht * Prof. Dr. Hasan Pulaşlı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yöneticilerin Hukukî Sorumluluğu * Prof. Dr. Rona Serozan: Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım * Mehmet Handan Surlu: Alacaklının Temerrüdünde Tevdi Mahalli Tayini Kararı Yolu İle İfa Ve Bu Karara İtiraz Sorunu * Doç. Dr. Zarife Şenocak: Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralları * Av. Hüseyin Şahin: Davanın Sulh Yoluyla Sona Ermesinde Avukatın Ücret Alacağı Ve Bundan Doğan Sorumluluk * Prof. Dr. Süha Tanrıver: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı?nın Getirdikleri Ve Değerlendirilmesi * Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Türk Vatandaşlığının Kazanılması Ve Kaybedilmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler * Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu: Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı Ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler * Prof. Dr. Mehmet Ünal: Sınırlı Aynî Haklar Arasında Sıra Düzeni * Prof. Dr. Şeref Ünal: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Işığı Altında Karşılaştırmalı Hukukta Küçüklerin Korunması * Mehmet Bilal Ünver: Telekomünikasyon Sektörüne Özgü Düzenlemeler Ve Borçlar Kanunu?nun İlgili Hükümleri Işığında Erişim Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi * Mehmet Bilal Unver: Assessment Of Proposal Of Electronıc Communıcatıons Act In Terms Of Access Polıcy: A Crıtıcal Dıscussıon Under The Lıght Of Dynamıc Needs Of The Industry And The Eu Regulatory Framework * Prof. Dr. Cevdet Yavuz: Türk Hukukunda Kiracılık Hakkının Şerhi (Örnek Olay Ve Görüşler) * Adem Yelmen: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü * M. Serhat Yener : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Madde Kapsamındaki Sandık Vakıfları Yararlananlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişte Sandık Vakıfları * Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım: Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlığı Halleri * Doç. Dr. Zafer Zeytin: Artık Değere Katılma Ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı * İkinci Bölüm: Kamu Hukuku * Doç. Dr. Ali Akyıldız: İmparatorluktan Günümüze Türk Vakıf Hukuku Gelişmelerine Kamusal Bakış * Prof. Dr. Emine Akyüz: Eğitim Hakkı * Prof. Dr. Ender Ethem Atay: Anayasa Yargısı Kıta Avrupa Modeli * Emine Cin: Kamu Düzeni, Kolluk Faaliyeti Ve Arama Yetkisi * Prof. Dr. Halil Cin: Demokrasi Tarihimizde 1909 Reformları * Doç. Dr. Ali Rıza Çınar: Ceza Yargılamasında İstinaf Yasayolu * Prof. Dr. Metin Feyzioğlu : Tutuklamaya Dair Uygulamada Görülen Bazı Sorunlar, Tesbitler, Değerlendirmeler * Prof. Dr. Adnan Güriz: Postmodernizm Ve Ulus Devlet * Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Soykırım Suçu, İnsanlığa Karşı Suç Ve Ermeni Meselesi Hakkında Bazı Düşünceler * Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları ? Dr. Muammer Ketizmen: İşkence Ve Eziyet Suçları * Doç. Dr. Cemil Kaya: Danıştay Kararları Işığında İptal Davaları Açısından Sendikaların Subjektif Dava Ehliyeti * Yekta Güngör Özden: Yasaları Okumak * Mustafa Özen: 5237 Sayılı Ytck?da Kast Kavramı * Prof. Dr. Doğan Soyaslan: Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi * Av. Hüseyin Şahin: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması * Zeynep Oya Usal: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi?nde Düzenlenen Eğitim Hakkı Ve Zorunlu Din Dersleri * Üçüncü Bölüm: Maliye Ve Ekonomi * Prof. Dr. Gürgân Çelebican: Avro Ödemeleri Tek Alanı * Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer: Yeni Anayasa Taslağının Mali Hükümlerinin Değerlendirilmesi * Dördüncü Bölüm: Eğitim Bilimleri * Prof. Dr. Nizamettin Koç: Eğitici Yönüyle Prof. Dr. Ali Naim İnan * Prof. Dr. Yahya Akyüz: Amasyalı Hüseyinoğlu Ali?nin ?Tarîku?l Edep? Başlıklı Eseri (1453) Ve Çağdaş Eğitim Açısından Değerlendirilmesi * Prof. Dr. Doğan Çağlar: Prof. Dr. Ali Naim İnan Bey Ve Eğitime Katkısı * Prof. Dr. Kasım Karakütük: Lisansüstü Öğretimde Öncü Bir Kuruluş: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi (1969-1982) * Prof. Dr. Nizamettin Koç: Farklı Değerlendirme (Not Verme) Sistemi Uygulayan Üniversite Mezunu Olup, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevliliği Kadrolarına Veya Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ?Lisans Bitirme Dereceleri?Nin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerisi * Prof. Dr. Nizamettin Koç Arş. Gör. D. Tuğçe Coşkuner: Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi * Prof. Dr. Necati Öner: Türkçenin Sorunları * Prof. Dr. Belka Özdoğan: Bizi Zorlayan Duygu Ve Düşüncelerle Başetme * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek: 19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Çocukluk Anlayışı Ve Çocuk Hakları Üzerine * Prof. Dr. Mahmut Tezcan: Çevre Sosyolojisi Açısından Çevre Eğitimi

ISBN : 9789750209130 Baskı Tarihi : 2009 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma
Türk Eğitim Düşünces...
Osman Kafadar
0puan
Bilim Din ve Eğitim Üzerine Düşünceler
Bilim Din ve Eğitim ...
Hüseyin Batuhan
0puan
Eğitim Sosyolojisi; Pedagojik Formasyon Amaçlı
Eğitim Sosyolojisi; ...
Hasan Çelikkaya
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Nasreddin Hoca 5| Kazan Doğurdu
Nasreddin Hoca 5| Ka...
Kolektif Konu : Çocuk Kitapları - Genel
5,0puan
Rengarenk Masallar; Tahta Çanaklar
Rengarenk Masallar; ...
Kolektif Konu : Çocuk Kitapları - Genel
5,0puan
Gökkuşağı Dizisi| Kurt ve 7 Keçi Yavrusu
Gökkuşağı Dizisi| Ku...
Kolektif Konu : Çocuk Kitapları - Genel
3,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com