Siz ne düşünüyorsunuz?

Memduh Ün ; Filmlerini Anlatıyor

Kabalcı Yayınevi

Memduh Ün

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (242 hit)

Yıl 1954 Bi­tir­di­ğim­de, de­ğil en iyi fil­mi çek­mek, o gü­ne ka­dar ül­kem­de üre­til­miş en ber­bat fil­mi yap­mış ol­du­ğu­mun ayır­dı­na var­dım. Fil­me de­vam ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­mış­tım... Düş­man Âşık­lar fil­mi si­ne­ma­lar­da da çok kö­tü iş yap­tı, hiç­bir ti­ca­ri ba­şa­rı sağ­la­ma­dı ve yal­nız­ca ha­tır­la­dık­ça utan­dı­ğım kö­tü bir dene­yim ola­rak yer al­dı mes­lek ya­şan­tı­mın için­de. Yıl 1992 ... 1993 ya­zın­da ka­tıl­dı­ğı­mız Ada­na Al­tın Ko­za­da bü­tün ödül­le­ri sil­dik sü­pür­dük. Fran­sa­da sa­nat de­ğe­ri olan film­le­ri da­ğı­tan fir­ma­lar­dan bi­ri bi­zim­le iliş­ki kur­du ve Zık­kı­mın Kö­kü bir se­çi­ci­ler ku­rul­dan ge­çe­rek, Fran­sız dev­le­ti­nin des­te­ğiy­le ora­da da­ğı­tı­ma gir­di. Özel ola­rak Can­nes fes­ti­va­lin­de gös­te­ril­di. Fran­sa­nın önem­li si­ne­ma der­gi­le­ri ve cid­di ga­ze­te­le­rin­de çok olum­lu eleş­ti­ri­ler ya­yın­lan­dı. Oku­du­ğum­da çok se­vin­miş­tim. Hat­ta bir ga­ze­te, ço­cuk­la­rı­nı­zı Ame­ri­kan film­le­ri­ne gö­tü­re­ce­ği­ni­ze bu fil­me gö­tü­rün diye yaz­mış­tı. Bir yönetmenin filmlerine dair gerçekleri ve yaşadıklarını tüm çıplaklığı ve içtenliğiyle sunması pek sık rastlanan bir şey değildir. Türk sineması denince akla gelen isimlerden biri olan Memduh Ün sizleri sinemanın gerçek dünyasına davet ediyor. Üstelik karşınıza pek sık çıkmayan bir fırsatla, montajlanıp kurgulanmamış en yalın ve en gerçek haliyle. İşte onu yaratan isimlerden birinin gözünden gözünden Yeşilçamın asıl hali ...

ISBN : Baskı Tarihi : 2009 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Yılmaz Güney/bir Çirkin Kral
Yılmaz Güney/bir Çir...
Turhan Feyizoğlu
4puan
Yeşilçam Dedikleri Türkiye
Yeşilçam Dedikleri T...
Vedat Türkali
4puan
Yaz Sinemaları
Yaz Sinemaları
Murathan Mungan
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Memduh Ün ; Filmlerini Anlatıyor
Memduh Ün ; Filmleri...
Memduh Ün Konu : Sinema
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com