Siz ne düşünüyorsunuz?

Modern Psikoterapiler

Kaknüs Yayınları

Danny WeddingRaymond J. Corsini

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (71 hit)

Bu eser, günümüzde psikoloji, psikolojik danış ma ve sosyal hizmet uygulama ve eğitim programlar ında en çok kullanılan kaynak kitap niteliğindedir. Belli ba ş lı psikoterapi sistemlerini ö ğrenmek ve birbirleriyle karş ıla ş tırarak terapi uygulmalar ında bu sistemlerden en iyi ş ekilde istifade etmek için bu kitaba ba ş vurabilirsiniz. Her bir psikoterapi, kurucusu ya da en me şhur uygulay ıcıs ının ağzından tan ıtılıyor. Psikoterapi sisteminin temel prensipleri açık ve net bir dille, di ğer sistemlerle kar ş ıla ş tırılarak anlatılıyor. Bölümlerin iş leni ş şekli öğrenmeyi kolayla ş tıracak bir yap ıda tasarlanmış . Bu ş ekilde kitap ister yatay (bölüm bölüm sırayla), isterse dikey (bölüm özetlerini karş ıla ş tırıp her bölümden sadece belli bir konuyu tarayarak) okunup araş tırmalarda kullanılabiliyor. Her bir bölüm psikoterapilerin dayand ığı teoriyi açıklamakla işe ba ş lıyor. Ay nı zamanda her bölümde yer alan Uygulama k ısmında bir vaka hikâyesi ele al ınıyor. Burada belli bir psikolojik problemin değerlendirilmesi, tedavisi ve takibi i şleniyor. Böylece psikoterapinin teorik temelleri anla ş ılıp teorinin nasıl uygulanabileceği görülmü ş oluyor. Kitapta yer alan geniş kapsaml ı, ayr ınt ılı, güncel psikoterapi sözlü ğü sayesinde kitapta iş lenen konular ve terminoloji, özet niteli ğinde tekrar sunuluyor.38 y ıld ır birçok bask ı yapan ve her baskıda titizlikle güncellenen bu kitap, dünya genelinde 1 milyondan fazla okuyucuyla bulu ştu, 15 farkl ı dile çevrildi. Prof. Raymond J. Corsini Hapishane psikoloğu olarak 15 yıl, endüstri psikolo ğu olarak 10 yıl, Adlerci psikoterapist olarak özel muayenehanesinde 30 y ıl çal ış tı. Aralar ında kapsaml ı bir psikoloji sözlü ğü ile dört adet ansiklopedi de olan 60dan fazla eser kaleme ald ı. Birçok farkl ı üniversitede psikoloji profesörü olarak görev yaptı. Prof. Danny Wedding ABD Senatosunda ve ABD Temsilciler Meclisinde psikolog olarak çal ış tı. Yayımlanmış 12 kitab ı olan Wedding, üniversitelerde psikoloji profesörü ve idareci olarak görev yapt ı. Halen Amerikan Psikoloji Derneğinde (APA) idareci konumunda görev yapmaktad ır.

ISBN : 9789752563315 Baskı Tarihi : 2012-4 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
İçimizdeki Zalim; Anlamak ve Üstesinden Gelmek
İçimizdeki Zalim; An...
Emre Kongar
4puan
Her Gün Biraz Daha Yakın; İki Kere Anlatılan Herkesin Bildiği Bir Terapi
Her Gün Biraz Daha Y...
Irvin D. Yalom
4puan
Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek
Güneşe Bakmak Ölümle...
Irvin D. Yalom
4puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com